Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 5bafe09c49907b77de197d1d9c5e0fa5
Załatwianie spraw
Opublikowano: 01-08-2015, Mirosław Bartulewicz,

Interwencje

Interwencje możemy zgłaszać osobiście, pisemnie lub telefonicznie, bezpośrednio do dyżurnego Straży.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 986

Osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje za pomocą sms pod numerem telefonu 608 668 986

Informację o stanie przyjowanych zgłoszeń, sposobu ich załatwienia lub roztrzygnięcia  można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu dyżurnego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z wyłączeniem informacji publicznej, która została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Toruniu, mogą być wnoszone:

pisemnie,

za pomocą faksu,

za pomocą poczty elektronicznej

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP

Tryb i sposób postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej został określony w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informację o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania w zakresie wniosków o udostepnienie informacji publicznej można uzyskać telefonicznie pod numerrem telefonu 56 657 42 12

Podania

Wszelkie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Straży Miejskiej w Toruniu muszą spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W szczególności podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone:

pisemnie,

za pomocą faksu,

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP

ustnie do protokołu.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań został określony w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Mandat karny

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

Prawomocnie nałożony mandat karny może zostać uchylony w przypadkach określonych w treści art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Organem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest tylko sąd, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przypadku Torunia jest to XII Wydział Karny Sądu Rejonowego w Toruniu.

W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do uchylenia nałożonego mandatu karnego.

Mandat karny należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

W przypadku zagubienia kwitu, kwotę mandatu karnego należy wpłacić na konto:

Urząd Miasta Torunia, Wydział Księgowości, ul. Grudziądzka 126, 87 - 100 Toruń.

Nr konta w Bank Millenium: 61 1160 2202 0000 0001 1862 7214, podając w tytule (np. przelewu) swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer mandatu karnego.

Wezwanie

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Toruniu mogą za wycieraczką przedniej szyby pojazdu pozostawić wezwanie dla kierującego.

W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej w Toruniu (wskazanej na wezwaniu), maksymalnie w terminie 3 dni od daty popełnionego wykroczenia w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zakończenia ujawnionego wykroczenia zgodnie zasadami wynikającymi z Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a ustalony w toku tych czynności kierowca pojazdu zostanie wezwany do Straży Miejskiej za pośrednictwem poczty.

Odholowany pojazd

W przypadku:

zaparkowania pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,

pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

Straż Miejska może usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela (art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym). Usunięty pojazd jest przewożony na płatny parking strzeżony.

W takim przypadku należy skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej (tel. 986), który poinformuje Państwa szczegółowo o sposobie odebrania pojazdu.

Podstawą do odebrania pojazdu z parkingu strzeżonego jest zezwolenie wydawane przez właściwego funkcjonariusza Straży Miejskiej w Toruniu. Warunkiem wydania zezwolenia jest okazanie przez kierowcę dokumentu tożsamości, dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodów uiszczenia opłat za usunięcie i postój pojazdu na parkingu strzeżonym.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg ef0ad0c7550db89083dc9bc5e22a53e7
Okładka.JPG cc7771a65452b9d6208c7782dd3d492f
logo_standaryzacja.png 2c82af8c06f27fed390e8132630c6e33
bip_logo_pomn1_grad.jpg 9a977ec21c73b2bb4eb59ea345c982b4
nasza_misja.jpg e58c43b3605bdabfdf01f11e07b61eae
statystyka.jpg 1fececd7e6c0d7a38d34cd6b0788ff76
lokalizacja.jpg 31f29a26073e9b88fd4ba48b2248cd9b
sport.jpg 50d438bb6c27be00b7c265f74a7b2f93
multimedia.jpg 2d307edc9a8656b458d2e176dba0f4a4
podziekowania.jpg 1f1afe25a34e987b5991e62e31d8ba97
naszywka_ratownik_01.JPG f8171712018473583a1bc81df6389cf6
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg 6b3e41902c01bd5f0265f9634648b0b7
olimpiada_logo_01.jpg c9e6c4959e3ab905f10bb81f2ad999cc