Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg dac71ee10bd975f3f3af758a7a76d930
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Klauzula informacyjna
Opublikowano: 20-06-2018, Sławomir Śmigielski,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Toruniu jest Komendant Straży, z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 157, 87-100 Toruń.

2.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo: ,  telefonicznie: 56 657 42 05 lub pisemnie na adres: ul. Grudziądzka 157, 87-100 Toruń.

3.      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Straży, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tj.:

1)     Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w jednym lub większej liczbie określonych celów np. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż;

2)     Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. w związku z realizacją usług na rzecz Administratora;

3)     Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w obszarze zadań ustawowych Straży, w szczególności w odniesieniu do czynów zabronionych;

4)     Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, rozumiane jako działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. odnośnie osób wymagających udzielenia pomocy, osób zaginionych;

5)     Przetwarzania jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, np. w obszarze ochrony środowiska, pomocy osobom bezdomnym.

5.      W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Toruń przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem Komendant Straży Miejskiej
w Toruniu.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, regulującego przechowywanie dokumentacji.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

6)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.      W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją w tym zakresie przepisy, które mogą ograniczać takie uprawnienia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia.

9.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Miejskiej
w Toruniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.   Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: lub na adres naszej siedziby, ul. Grudziądzka 157,
87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kontakt_2017.jpg 3b95b04e0e945c83817818f9a5053ae9
Okładka.JPG 3478f9f25cc8475ad03aea42f6f1aa1a
logo_standaryzacja.png 103ee0e2d35baea14b3afac80425cbe0
bip_logo_pomn1_grad.jpg 53e523885d6a7748b090d0b17e921db1
nasza_misja.jpg bccf2593d989268528e89493e7d1a7a0
statystyka.jpg f597fca3e42ecb52787f55f88599e1fb
lokalizacja.jpg 48b1b468d28d063e083b9ddf9b80c251
sport.jpg b9e42990d45a5a621c19d217ced45a4d
multimedia.jpg 0602c4e20e0ff48adb99910413c8dc49
podziekowania.jpg 04e45ba5e271ab5c7b4be29f5ede5b86
naszywka_ratownik_01.JPG 2d6bd7756159e8aca94a3c92ad444791
Logo prefektura KP KRKSMiG.jpg 037dc5713dcb74a6f22ff78d93a540be
olimpiada_logo_01.jpg 6c5150c6561aac50dea664dbfa6771ba